گزارش پژوهش ملی ایران و جهانی شدن ، با همکاری حجه الاسلام والمسلمین رضا غلامی(تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۷)

گزارش پژوهش ملی ایران و جهانی شدن ، با همکاری حجه الاسلام والمسلمین رضا غلامی(تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۷)

 این پژوهش از چهار بخش عمده تشکیل شده است: بخش اول به بررسی ماهیت، ابعاد و پیامدهای جهانی شدن اختصاص دارد. در بخش دوم، تحت عنوان «ایران و جهانی شدن»، ابتدا ماهیت و ابعاد فرهنگ و هویت ایرانی – اسلامی و سپس رابطه مطلق فرهنگ و هویت با جهانی شدن تحلیل شده است. بخش سوم به مباحث راهبردی اختصاص دارد. در این بخش نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود و پیش روی ایران در مواجهه با این پدیده بررسی شده است. در بخش چهارم که قسمت اصلی این پژوهش است، سیاست هایی در مواجهه با تهدید ها و فرصت های ناشی از جهانی شدن، به دست اندرکاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. از ویژگی های تحقیق حاضر، حضور فعال و همکاری پژوهشگرانی از رشته های علمی گوناگون در مراحل مختلف پژوهش است.