علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم

علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم، دکتر مهدی گلشنی (تهرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۷۹)؛

کتاب علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم، به بررسی رابطه علم با دین و معنویت می پردازد.مباحث این اثراز جریان هایی شروع می شود که از رنسانس تا نیمه اول قرن بیستم نقشهای اساسی در تضعیف دین ایفا کردند. اما بر خلاف انتظار علم زادگان افراطی، علم نتوانست انتظاراتی را که از آن می رفت برآورده کند – چه در بعد نظری و چه در بعد عملی. قبلاًدیدگاه حاکم این بود که علم می تواند به همه سوالات بشر پاسخ دهد.اما به تدریج معلوم شد که نه علم توانایی پاسخ دادن به سوالات بنیادی انسان را دارد و نه انسان می تواند فارغ از بعضی امور دیگر جلوی نابودی افراد و جوامع یا آلودگی محیط زیست را بگیرد.همچنین بر خلاف و عده ای که بسیاری از علم زدگان در اول قرن بیستم می دادند، نه تنها دین از صحنه بیرون نرفته است، بلکه با قوتی بیشتر به صحنه زندگی بشر بازگشته است. نویسنده سپس به دلایل احیای دین و معنویت در نیمه دوم قرن بیستم می پردازد.

 Science,Religion and Spirituality