توسعۀ پایدار در پرتو جهان بینی اسلامی – ۱۳۹۵

در بخشی از کتاب در بعد عملی، علم و فناوری قدرت زیادی به ما در استفاده از منابع طبیعت داده است و منافع بسیاری برای بشر ببار آورده است. امّا علم و فناوری در جهت نابودی انسانها و تخریب محیط زیست نیز بکار رفته است و متاسفانه محافل علمی عکس العمل کافی در این مورد نداشته اند؛ گرچه بعضی از بزرگان علم و فلسفه در جهان به این وضعیت اعتراض داشته اند و در مورد آن هشدار داده اند.
بعد از جنگ جهانی اول برتراند راسل در کتابی هشدار داد که او می ترسد علم قدرت گروههای غالب را بالا ببرد، به عوض آنکه انسانها را شاد سازد. او حتی احساس خطر کرد که علم زمینه نابودی تمدّن را فراهم سازد.

.