فایل الگوی پاورپوینت و پوستر مقالات همایش آیت الله سبحانی

صاحبان مقالات (پذیرفته شده علمی ترویجی – علمی پژوهشی)  نسبت به ارائه پوسترمنطبق با الگوی پیشنهادی اقدام فرمایند .

لینک دانلود الگوی ارائه پاورپوینت مقالات:

دانلود الگوی  پاورپوینت مقالات
­

 

صاحبان مقالات (پذیرفته شده علمی تخصصی)  نسبت به ارائه پوسترمنطبق با الگوی پیشنهادی اقدام فرمایند .

لینک دانلود الگوی ارائه پوستر مقالات:

دانلود الگوی  پوستر مقالات
­