معرفی کتاب” علم و دین”

علم و دین

نویسنده: ایان باربور

این کتاب بررسی جامعی است از مسائل عمده‌ رابطه علم و دین بویژه آنچه در زمانه معاصر پدیده آمده است.

ایان باربور با آنکه موضوعات علمی و دینی را متفاوت می‌ داند معتقد است که نقاط اتفاق و اشتراک بسیار بین این دو در روش و نگرش وجود دارد و در هر دو حوزه عینیت محض ممکن نیست و تأثیر آگاهی انسان در هر دو آنها ناگزیر است. به عبارت دیگر وی علم و دین را دو زبان مکمل می ‌داند نه متعارض.

باربور در این کتاب جهان ‌بینی یکپارچه ‌ای را ارائه کرده است که در آن نظم و نظام طبیعت را در چار چوب آرای کلامی متأخذ از تعبیر و تفسیر وحی تاریخی و احکام دینی بررسی کرده است. علاوه بر این نویسنده واکنشهای قدیم و جدید تعارض علم در برابر اندیشه دینی(مسیحی) را تحلیل کرده است.

این کتاب به عنوان کتابی درسی و دانشگاهی تألیف شده و روش آن آموزشگرانه است نه جدلی. ترجمه کتاب هم از روی چاپ سوم (۹۷۲) نسخه اصلی صورت گر فته است.

کتاب “علم و دین” از ۱۳ بخش تشکیل شده است که عبارتند از: دین و تاریخ علم، فیزیک و متافیزیک در قرن هفدهم، خداوند و طبیعت در قرن هجدهم، زیست شناسی و الهیات در قرن نوزدهم، علم و دین در قرن بیستم، روشهای علم، از علوم تا علوم انسانی، روشهای دین، زبانهای علم و دین، فیزیک و عدم تعین، زندگی و ذهن، تکامل و آفرینش، خداوند و طبیعت.

یان جی. باربور فیزیکدان، متاله، نویسنده و برنده جایزه سال ۱۹۹۹ تمپلتون، برای پیشرفت در دین است. وی استاد بازنشسته کرسی علم، تکنولوژی و جامعه در کالج کارلستون در نورث‌ فیلد ایالت مینسوتا هم هست. وی سالها استاد فیزیک و نیز صاحب کرسی ادیان در دانشگاههای آمریکا بوده است.