معرفی کتاب«علم و دین؛ در جست و جوی حقیقت» نوشته جان پوکینگهورن

علم و دین هر دو بخشهایی از تلاش گسترده بشر برای فهم درست اند. اگر علم، حاصل اندیشه انسان در مواجهه غیرشخصی با جهان فیزیکی است، دین، حاصل مواجهه فراشخصی با واقعیت قدسی خداوند است.

علم و دین هر دو جست وجوگر حقیقت اند، بنابراین باید میان بینش‌هایی که درباره واقعیت ارائه می دهند هماهنگی وجود داشته باشد و به این ترتیب باید احترامی دو سویه میان این دو رشته برقرار باشد.

نویسنده در این کتاب می کوشد با اتحاذ نگاهی چند سویه به واقعیت، به بینشی دست یابد که عمیق تر و جامع تر از داده های هر یک از این دو رشته است.

جان پوکینگهورن، در کنار آرتور پیکاک و بان باربور، از متفکران برجسته در زمینه مسائل مربوط به رابطه علم و دین است. «علم و دین؛ در جست و جوی حقیقت» یکی از مهمترین آثر وی است که در آن به چالشی ترین مسائل مربوط به تعاملات علم و دین در دوران معاصر پرداخته است.

«علم و دین؛ در جست و جوی حقیقت» نوشته جان پوکینگهورن با ترجمه میلاد نوری و رسول رسولی پور در ۱۳۳ صفحه به همت انتشارات حکمت منتشر شد.