محورهای همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری(ره)

محورهای همایش
محورهای همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری(ره)

  1. معرفت شناسی
  2. علم و دین
  3. فلسفه هنر
  4. فلسفه حقوق بشر