چهارمین جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز با موضوع اوصاف متقین

چهارمین جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند با  موضوع اوصاف متقین تبریز روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۱/۲۱ در مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد.