همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی

همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره) در تبریز برگزار شد.