الگوی پوستر مقالات

صاحبان مقالات (پذیرفته شده علمی تخصصی) تا پایان روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ مهلت دارند تا نسبت به ارائه پوسترمنطبق با الگوی پیشنهادی اقدام فرمایند .

لینک دانلود الگوی ارائه پوستر مقالات