برگزاری جلسه کانون عصر رشد در مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند ۱۴۰۲

جلسه کانون عصر رشد مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز در روز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ با حضور اعضای کانون برگزار گردید.