شروع کنگره بین المللی علامه طباطبایی همزمان با چهلیم سالگرد ارتحال علامه طباطبایی