هفدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹

با عنایت به تقارن جلسه هم اندیشی با سالروز شهدت شهید دکتر چمران و روز بسیج اساتید، هفدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹ روز دوشنبه ۳۱ ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۰:۱۵ صبح به صورت وبینار با استفاده از سامانه LMS دانشگاه (oldlms.sut.ac.ir) برگزار شد.

ریزبرنامه:

موضوع جلسه: بازبینی و بازتعریف مقام و رسالت استادی و معلمی

۱- صحبتهای جناب آقای دکتر قره باغی ریاست محترم دانشگاه: ۵- ۱۰ دقیقه

۲- صحبتهای حاج آقا شاهدی- مسئول محترم دفتر نهاد: ۵-۱۰ دقیقه

۳- صحبتهای جناب آقای دکتر نجفی اقدم -رییس محترم بسیج اساتید دانشگاه صنعتی سهند: ۱۵ دقیقه

۴- طرح نظرات همکاران پیرامون موضوع جلسه (بازبینی و بازتعریف مقام و رسالت استادی و معلمی): ۳۰-۳۵ دقیقه