کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع : مشروعیت دو ستونه آیت الله سیدمحمدباقر صدر در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران