پانزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹ با موضوع “بازبینی و بازتعریف مقام و رسالت استادی و معلمی”

پانزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹  روز دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۰:۱۵ صبح به صورت وبینار با استفاده از سیستم LMS دانشگاه  برگزار  شد.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام شاهدی مطالبی تحت عنوان “اخلاق حرفه ای” ارائه دادند. در ادامه ، اساتید شرکت کننده پیرامون موضوعات مطرح شده توسط ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر قره باغی در جلسه گذشته و  موضوع جلسه “بازبینی و بازتعریف مقام و رسالت استادی و معلمی” بحث نموده ونقطه نظراتی بیان کردند.