دهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹ 

دهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹  روز دوشنبه  ۲۵ اسفند ماه ۹۹ از ساعت ۹ تا ۱۰:۱۵ صبح به صورت وبینار با استفاده از سیستم LMS دانشگاه با حضور و سخنرانی ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم پژوهشی در مورد فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه برای خنثی سازی و غلبه بر تحریم ها برگزار  شد.