نشست علمی ارتباط دانش و ارزش و معنای زندگی از منظر علامه طباطبایی (ره)