همایش آیت الله سبحانی به روایت تصویر- عکاس آقای هادی عابدینی