استاندار آذربایجان شرقی: جامعه امروز بیش از تکنولوژی به اندیشه عالمان نیاز دارد

استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: جامعه ما امروز بیشتر از توانمندی و تکنولوژی، نیازمند اندیشه عالمان و بزرگداشت مفاخر علمی است.

دکتر محمدرضا پورمحمدی در همایش ملی بررسی اندیشه‌های علمی آیت‌الله سبحانی، با بیان بخشی از ابعاد برجسته علمی و شخصیتی ایشان، افزود: اندیشه عمیق، مهم‌ترین ویژگی بزرگانی مانند آیت‌الله سبحانی است.

وی افزود: تأسیس موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) توسط آیت‌الله سبحانی و تربیت شخصیت‌های متفکر در راستای دفاع از کیان تشیع، آثار و برکات ارزشمند و ماندگاری داشته است.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: رمز موفقیت و پیشرفت کشورهای توسعه یافته صرفا وجود تاریخ مکتوبشان نیست، به طوری که کشوری مثل کانادا که تاریخ مکتوب چندانی ندارد، پیشرفته است.

پورمحمدی اضافه کرد: همچنین گفته شده است موقعیت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی، نژاد، زبان و رنگ پوست هم دلیلی بر تفاوت بین کشورهای پیشرفته با سایرین نیست.

وی با بیان این که بسیاری از جوانان جهان سومی که در کشور خودشان چندان موفق نیستند، در سایر کشورها موفق می‌شوند، تاکید کرد: از این نکته می‌توان چنین نتیجه گرفت که تفاوت کشورهای پیشرفته با سایرین، ناشی از دانش و فرهنگ است.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان، ثمرات تجلیل و بزرگداشت عالمان را مثبت ارزیابی کرد و متذکر شد: چنین همایش‌هایی ما را با عمق تفکر علما آشنا می‌کنند.