پوستر مقالات همایش ملی بررسی اندیشه های علمی آیت الله جعفر سبحانی