همایش وحدت حوزه و دانشگاه

زمان : سه شنبه ٢٧ آذرماه ١٣٩٧ ساعت ١٨ مکان : سالن راضی، دانشکده علوم پزشکی تبریز
.