گزارش تصویری از « اولین رویداد توسعه روستایی با تاکید بر نقش دانشگاه و فناوری »