ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند- شهریورماه ۹۷

طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی سهند در سال ۱۳۹۷ در دو گروه  و در دو بازه زمانی با موضوع اندیشه سیاسی سطح ۲ برگزار گردید.

 گروه اول با موضوع اندیشه سیاسی سطح ۲ و با تدریس دکتر محمد قربانیاز روز یکشنبه ۷/۵/۹۷شروع و در روزچهارشنبه ۱۰/۵/۹۷ پایان یافت . دراین دوره معرفت افزایی   ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی حضور داشتند.

 گروه دوم با موضوع اندیشه سیاسی سطح ۲ و با تدریس دکتر علی شیرخانی از روز  یکشنبه ۴/۶/۹۷ شروع و در روز چهارشنبه ۷/۶/۹۷  پایان یافت . دراین دوره معرفت افزایی  ۳۰ نفر از اعضای هیات علمی حضور داشتند.