حجت الاسلام دکتر پارسانیا: علامه جعفری توجه ویژه ای به فرهنگ از منظر عقلانیت دینی دارد

حجت الاسلام حمید پارسانیا، استاد حوزه و دانشگاه تهران امروز در کنگره بزرگداشت علامه جعفری در تبریز به تشریح بحث انسان و عقلانیت از دیدگاه علامه جعفری پرداخت و اظهار داشت: علامه بیشتر در حوزه نگاه فلسفی پوزتویستی وارد مباحث عمیق نظری شده است.

 

حجت الاسلام پارسانیا گفت: رویکرد و اندیشه علامه جعفری نسبت به عقلانیت این است که عقل وسیله ای برای رسیدن به حقایق هستی و حیات بشری است.

حجت الاسلام حمید پارسانیا، استاد حوزه و دانشگاه تهران امروز در کنگره بزرگداشت علامه جعفری در تبریز به تشریح بحث انسان و عقلانیت از دیدگاه علامه جعفری پرداخت و اظهار داشت: علامه بیشتر در حوزه نگاه فلسفی پوزتویستی وارد مباحث عمیق نظری شده است.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به این‌که مباحث مربوط به عقلانیت و فرهنگ در اندیشه علامه جعفری بسیار قابل توجه است، گفت: این مسأله بسیار امروز در جامعه مبتلابه بوده و در ذیل آن عقلانیت ارتباطی و در حوزه نظری جهان امروز بسیار قابل توجه است.
حجت الاسلام پارسانیا گفت: علامه جعفری متوجه مسأله فرهنگ از منظر عقلانیت جهان اسلام است و این نیاز امروز حوزه نظری جامعه روشنفکری ماست که به نظر می رود، یک آوردگاه نظری عمیق برای تداوم حوزه فرهنگی جامعه است.
این پژوهشگر حوزه و دانشگاه ادامه داد: حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی جدید اقتضای با فرهنگ مدرن دارد و با عقلانیت مدرن ارتباطی محکم دارد، ما ناگزیر ورود به این عرصه هستیم، البته با مدل عقلانیتی که علامه جعفری بیان می کند.
وی با تشریح تفاوت عقلانیت مدرن و عقلانیت از دیدگاه علامه جعفری تصریح کرد: ارتباط عقل و فرهنگ از دیدگاه علامه قابل مطالعه و بررسی است، در مسیر عقلانیت مدرن؛ نقاط عطف و تحولاتی را شاهد هستیم که ویژگی آن روشنگری به صورت سلبی به حوزه معرفت شهودی و وحیانی است و بعدها در قالب ناسیونالیسم تداوم یافته است.
حجت الاسلام پارسانیا افزود: در عقلانیت مدرن؛ اساس بر این است که عقل بجای آنکه چراغ هدایت انسان به سوی حقیقت باشد، حجابی میان انسان و حقایق نقش ایفا می کند. در حالی که رویکرد و اندیشه علامه جعفری نسبت به عقلانیت آن است که عقل وسیله ای برای رسیدن به حقایق هستی و حیات بشری است.
این اندیشمند حوزه علمیه با اشاره به این‌که دیدگاه علامه جعفری نسبت به فرهنگ پیش‌رو و پیشگام بودن این عرصه است، گفت: فرهنگ ناظر به حیات بشری است و جنبه الهی دارد، اگر علامه را با نظریه پردازان تاریخ مقایسه کنیم؛ شبیه‌ترین فیلسوف به او فارابی است.
وی افزود: فارابی از مدینه فاضله سخن می گوید و علامه جعفری از فرهنگ آرمانی و پیش‌رو، آن عالم وارسته هم نسبت به محیط خود و هم نسبت به مسائل معرفتی جامعه، نگرشی دقیق و عمیق دارد، مباحثی که علامه در ده‌ها سال پیش مطرح کرد، در زمان خود چندان مورد توجه نبود و امروز تبدیل به مسأله شده است./۹۳۵/پ۲۰۲/ب۲