اعلام اسامی ۵ پایاننامه و رساله برتر ویژه فراخوان اولین دوره انتخاب رساله ها و پایان نامه های برتر در زمینه اندیشه های علامه جعفری(ره)