جلسه هم اندیشی اساتید -۷دیماه۹۴

جلسه هم اندیشی اساتید -۷دیماه۹۴
سرگذشت فلسفه و عقلانیت در جهان غرب
جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع معرفت شناسی و فلسفه علم، روز دوشنبه  مورخ۹۴/۱۰/۰۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ صبح در محل مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین ( کتابخانه معارف اسلامی ) واقع در ساختمان علامه طباطبایی برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام شاهدی با یادآوری اینکه مورخان برای «علم» ، «فلسفه» و «دین»، با صرف نظر از دوره ماقبل تاریخ، چهارمرحله «دوره باستان»، «قرون وسطی»، «دوره تجددگرایی» و «عصر معاصر» را برشمرده اند، به بیان کلی ویژگیها و مشخصات هر یک از این دوره ها پرداختند.

دکتر شاهدی در ادامه ، سرگذشت فلسفه و عقل گرایی در دوره های چهارگانه پرداختند و بیان تاریخ علم و دین را به جلسات آتی موکول نمودند.

در این جلسه  دبیر هم اندیشی اساتید جناب آقای دکترعلیرضا اکبری و اساتید حاضر آقایان: دکتر طباطبائی نژاد، دکتر اقبالی، دکتر حکمت شعار، دکتر صادقی، دکتر نجفی اقدم، دکتر علیرضا چناقلو، دکتر احمد اکبری، دکتر فرضی، دکتر زینالی و خانم دکتر جدیری درباره موضوعات مطرح شده در جلسه را به بحث و بررسی گذاشتند.