شهید مطهری و نسبت میان علم و دین

شهید مطهری و نسبت میان علم و دین

مقاله 2، دوره 4، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 25-42   اصل مقاله (191 K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
نویسندگان
عبدالرزاق حسامی‌فر*
دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)
چکیده
چکیده
علم و دین هر دو گزاره‎هایی در باب طبیعت دارند. دانشمندان علوم طبیعی ادعا می‎کنند که کشف و شناخت قوانین طبیعت بر عهدۀ علم است، در حالی که عالمان دین از حقانیت بلامنازع گزاره‎های دینی دربارۀ طبیعت دفاع می‎کنند. این امر موجب طرح مسئلۀ نزاع علم و دین شده ‎است که هم در میان دانشمندان و هم در میان عالمان دین بازتاب یافته ‎است و هر کس که دغدغه‎ای در این باب داشته ‎است، کوشیده ‎است پاسخی درخور برای آن عرضه کند. استاد شهید مرتضی مطهری به عنوان یک روشنفکر مسلمان در راستای ارائۀ تفسیری از اسلام که هماهنگ با پیشرفت‎های بشری باشد، کوشیده ‎است نبودِ تضاد را میان این دو نشان ‎دهد. ایشان گاهی از نیاز انسان به این دو و عدم تعارض میان آن‌ها از این حیث، سخن می‎گوید و گاهی می‎کوشد با بحث تفصیلی عدم تعارض را نشان ‎دهد، چنان‎که دربارة نظریۀ تبدّل انواع این کار را می‎کند و گاهی نسبیت قوانین علمی و جاودانگی آموزه‎های دینی را مبنایی برای دفاع از دین و تأویل علم قرار می‎دهد. در این مقاله ابتدا تقریری از خاستگاه مسئله و به دنبال آن دیدگاه استاد در این زمینه تحلیل و بررسی خواهد شد.
کلیدواژگان
کلیدواژه‌ها: علم؛ دین؛ تعارض علم و دین؛ نظریۀ تبدّل انواع؛ جمود؛ جهالت
عنوان مقاله [ENGLISH]
Motahhari and the Relationship between Science and Religion
چکیده [ENGLISH]
Both science and religion have propositions about the nature. The discovery and cognition of the laws of the nature, scientists of natural sciences claim, is a function of science, while the religious knowers defend the uncontested truth of the religious propositions about the nature. This initiated the conflict between science and religion by which some of the scientists and religious knowers were influenced and whoever was concerned with this problem tried to provide an answer to it. By presenting an interpretation of Islam harmonious with human developments, Motahhari as a Moslem intellectual made an effort to show the compatibility between science and religion. Sometimes, he spoke of human’s need for both of them and the compatibility between them in this regard, and sometimes, he tried to show in detail that there is no conflict between science and religion, as he did about the theory of evolution. Relying on the relativity of scientific laws and eternity of religious doctrines, he sometimes defended the religion and interpretability of science. In this paper, the origin of the problem is discussed and the viewpoint of Motahhari regarding this problem is analyzed.
کلیدواژگان [ENGLISH]
Keywords: Science, Religion, Conflict between Science and Religion, Theory of Transmutation of Species, Solidity, Ignorance
منبع:http://elmodin.ihcs.ac.ir