طبیعت‎گرایی علمی و فراطبیعت‎گرایی دینی

طبیعت‎گرایی علمی و فراطبیعت‎گرایی دینی

مقاله ۶، دوره ۴، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۱۱-۱۲۸   اصل مقاله (۲۶۰ K)
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
نویسندگان
مرتضی فتحی‌زاده*
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
چکیده
چکیده
تبیین و تفسیر پدیده‎های طبیعی فرایند پیچیده‎ای است، زیرا عوامل متعددی چون تجربه، منطق و باورهای گوناگون روش‎شناختی، هستی‎شناختی و حتی دین در آن نقش دارند. طبیعت‎گرایی علمی با دو خوانش متافیزیکی و روش‎شناختی می‎کوشد این تفسیر را با زدودن نقش پاره‎ای از عوامل مذکور، ساده سازد و مدعی است طبیعت‎گرایی روش‎شناختی از مؤلفه‎های لازم علم است و توصیه می‎کند که ما در تبیین پدیده‎های طبیعی باید چنان رفتار کنیم که گویی واقعیتی جز ماده نیست و فرض می‎گیرد که علل غیر‎مادی، اعم از مخلوق (ذهن، روح) یا نامخلوق (خدا)، در فهم ما از جهان مادی تأثیری ندارند. جستار کنونی به بررسی این مدعا می‎پردازد.
کلیدواژگان
کلیدواژه‎ها: طبیعت‎گرایی علمی؛ فراطبیعت‎گرایی؛ طبیعت‎گرایی روش‎شناختی
عنوان مقاله [ENGLISH]
Scientific Naturalism and Religious Supernaturalism
چکیده [ENGLISH]
Explicating and interpreting natural phenomena is a complex process because many factors including observation, logic, and a variety of methodological, ontological and religious beliefs play a role in it. Using the metaphysical and methodological approaches, scientific naturalism tries to simplify this interpretation by excluding some of the above-mentioned factors. It claims that the methodological naturalism is a necessary part of science and prescribes that in explaining natural phenomena, one should act as if reality consists of nothing but matter. Moreover, it assumes that one can act as if the existence of nonmaterial causes, whether created (mind, spirit) or uncreated (God), does not make a difference in our understanding of the material world. In this paper, this claim will be reviewed.
کلیدواژگان [ENGLISH]
Keywords: Scientific Naturalism, Supernaturalism, Methodological Naturalism

منبع:http://elmodin.ihcs.ac.ir