روز اول ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند-۱۵مرداد۹۶

برگزاری جلسه با موضوع حقوق بشر در اتاق جلسات بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی و تبریزگردی به روایت تصویر