معنا و بی معنایی در «علم دینی»

معنا و بی معنایی در «علم دینی»

مقالات،چیستی علم دینی خسرو باقری در تعبیر «علم دینی»، واژه علم را با دو قید به کار می بریم; نخست این که علم تجربی موردنظر است، نه علم به مفهوم اعم کلمه، و دیگر این که از علوم تجربی، صرفا علوم تجربی انسانی در کانون...

ادامه مطلب ...