نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مشترکاَ توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشگاه تهران در ۲۱ و ۲۲ خردادماه ۹۹ برگزار خواهد شد.