دوره دوم ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند با موضوع اندیشه سیاسی سطح ۲- شهریورماه ۹۷