ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند- شهریورماه ۹۷